Les conspiracions psicologia i internet

Com a vici per distreure’m i posar-me a prova estic fent alguns cursos massius per internet (MOOC), i aprofitaré el blog per penjar algun treball. Ara en faig un d’introducció a la psicologia molt interessant i un treball que em de fer es relacionar algun fet actual amb la psicologia i treure’n alguna conclusió, jo ho he fet sobre les teories de la conspiració que estan tan de moda.

Imatge

(ho he hagut de fer en anglès, com he pogut, més avall ho poso traduït al català)

Nowadays there are an overwhelming amount of conspiracy theories (http://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theory), these are explanatory propositions that accuse a person, group or organization of having caused or covered up an event or phenomenon of great social, political or economic impact. We can see examples of conspiracy theories in the Boston bombings, 9/11 attack, Bin Laden, Bildelberg group, vaccination campaigns, H1N1 influenza, AIDS and so on. The majority of this theories are crazy and contradict one another. What seems strange is that those propagating them are rational and educated people. And it is also strange the prevalence of this conspiracies in these times when we have access to high-quality information one-click away with our almost ubiquitous Internet and smart-phones.

In psychology these conspiracy theories are explained by the search for meaning, our mind is very fond in finding patterns and constantly uses post ergo propter hoc fallacy assuming theres is a casual relation in correlated events. The amygdala is a set of neurons located deep in the brain’s temporal lobe, it forms part of the limbic system and perform primary roles in the formation of memories associated with emotional events, the fear activates it. The economic recessions, terrorist attacks and natural disasters cause looming threats but we have very little power over them, so when we are powerless and uncertain the amygdala kick on and jump-starts the rest of the brain into analytical overdrive thus attempting to create a coherent narrative of the events. Once we have made, or have heard, a theory explaining an event it is very difficult to change it because we have a confirmation bias (http://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias) and tend to only play attention to the information that confirms our beliefs. There is a backfire effect also and the efforts to debunk inaccurate information can leave people more convinced that the false information is true.

The Internet and social networks make us more exposed to conspiracy theories and also there is an important role of the echo chamber effect, the situation in which our ideas are amplified and reinforced in our social group, this effect can be more extreme in the social networks as we tend to have more relations with similar thinking people (tribalism), so the confirmation bias is reinforced, a perfect receipt to get caught in false theories.

Psychologist have found that a person who believes in one conspiracy theory tends to believe in others, and these theories are more compelling to those with low self-worth, as a way of reacting to uncertainty and powerlessness. These theories make us feel in control but don’t make us so, and the problem is that makes us more likely to withdraw from participation in politics and less likely to take action. These beliefs are a extreme form of cynicism that turn us away from politics and are an ineffective tool to reclaim our access to democracy. They can have dangerous implications like those believing in AIDS conspiracies are less likely to practice protected sex, the parents less likely to get their kids vaccinated, and the less participation in politics can lead to the rise of populism.

So, knowing all this, we have to be aware that simple explanations are useful but in the complex and interrelated world where we are living now this tendency is harmful. Complexity can’t be explained with a few variables. To correct our confirmation bias we have to make the effort to turn on our rational system when we see some information that confirms our beliefs. To get away from the tribalism tendency we need to interact with a large variety of people, with different political and ideological points of view, and the Internet can help us in that. So the conclusion is that we have to make the effort of being rational, because that’s not an out-of-the-box feature of our brain.

________________________________________________________________________

Avui en dia hi ha una aclaparadora quantitat de teories de la conspiració (http://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theory), són proposicions explicatives que acusen una persona, grup o organització per haver causat o cobert un esdeveniment o fenomen de gran importància social, impacte polític o econòmic. Podem veure exemples de teories de la conspiració en els atemptats de Boston, els atacs a les torres bessones, Bin Laden, el grup Bildelberg, campanyes de vacunació, la grip A, la SIDA, etc. La major part d’aquestes teories són una bogeria i es contradiuen entre si. El que sembla estrany és que els que les propaguen són gent racional i educada. I també és estrany la prevalença d’aquestes conspiracions en aquests moments en què tenim accés a informació d’alta qualitat a un sol clic de distància gràcies a l’accés a Internet gairebé a tot arreu i els telèfons intel·ligents.

En psicologia aquestes teories de la conspiració s’expliquen per la recerca de sentit, la nostra ment és molt aficionada a la recerca de patrons i constantment fa servir la fal·làcia post ergo propter hoc assumint una relació casual entre esdeveniments correlacionats en el temps. L’amígdala és un conjunt de neurones situades al fons dels lòbuls temporals del cervell, forma part del sistema límbic i realitza funcions principals en la formació de memòries associades amb els esdeveniments emocionals, la por l’activa. Les recessions econòmiques, els atacs terroristes i desastres naturals causen amenaces imminents, però tenim molt poc poder sobre ells, ens deixen amb una gran sensació d’impotència i incertesa i és aleshores que s’activa l’amígdala que provoca que la resta del cervell es posi a analitzar a tota marxa per crear una narrativa coherent dels esdeveniments. Un cop hem fet o hem sentit una teoria que explica un cas que és molt difícil de canviar perquè tenim un biaix de confirmació (http://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias) i tendim a fer cas només a la informació que confirma les nostres creences. També hi ha un efecte contraproduent que fa que els esforços per desacreditar la informació incorrecta poden deixar a les persones més convençudes que abans que la informació falsa és certa. Internet i les xarxes socials ens exposen més a les teories de la conspiració i també hi ha un paper important de l’efecte càmera d’eco, situació que fa que les nostres idees s’amplifiquin i es reforcin dins el nostre grup social, aquest efecte pot ser més extrem en les xarxes socials ja que tendim a tenir més relacions amb gent de pensament similars (tribalisme), per la qual cosa el biaix de confirmació és reforçat, una recepta perfecta per quedar atrapats en falses teories. Els psicòleg han trobat que una persona que creu en una teoria conspirativa tendeix a creure en els altres, i aquestes teories són més atractives per les persones amb baixa autoestima, com una manera de reaccionar a la incertesa i la impotència. Aquestes teories ens fan sentir que tenim el control, quan no és cert, i el problema és que ens fa més propensos a deixar de participar en la política i menys propensos a prendre mesures. Aquestes creences són una forma extrema de cinisme que ens van apartant de la política i són una eina gens efectiva per a recuperar l’accés a la democràcia. Poden tenir conseqüències perilloses, com els que creuen en conspiracions contra la SIDA són menys propensos a practicar sexe segur, els pares que no vacunen els seus fills, i la menor participació en la política que pot conduir a nivells més elevats de populisme. Així que, sabent tot això, hem de ser conscients que, tot i que les explicacions simples són útils, en el món complex i interrelacionat en el qual estem vivint aquesta tendència és perjudicial. La complexitat no es pot explicar amb unes poques variables. Per corregir el biaix de confirmació hem de fer l’esforç d’activar el nostre sistema racional quan veiem alguna informació que confirma les nostres creences. Per allunyar-nos de la tendència al tribalisme cal que ens relacionem amb una major varietat de persones que tinguin diferents punts de vista polítics i ideològics, i l’Internet ens pot ajudar en això. Així que la conclusió és que hem de fer l’esforç de ser racionals, ja que aquesta no és una propietat intrínseca del nostre cervell.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s